• Ca
  • Es
  • En
  • Fr
+34 972 171 641

Convocatòria Juna General Extraordinaria d’Accionistes

 

GOLF GIRONA SA

 

Per acord del Consell d’Administració de GOLF GIRONA S.A., domiciliada a Sant Julià de Ramis i amb NIF A17160177, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària d’Accionistes, que tindrà lloc, en primera convocatòria, a les 10.00 hr del dia 25 d’abril de 2023 en el domicili social ubicat a la Urbanització Golf Girona s/n de Sant Julià de Ramis (Girona) o, de no arribar al quòrum necessari, en segona convocatòria, en el mateix lloc i mateixa hora, del dia 26 d’abril de 2023, per a què en ella es tractin, deliberin i adoptin, en el seu cas, els acords que procedeixin sobre els assumptes que s’expressen en el següent

ORDRE DEL DIA

  1.  Proposta d’eventual presentació de concurs de creditors

 

Els senyors Accionistes podran sol·licitar de la Societat de forma immediata i gratuïta la totalitat de la documentació que es sotmetrà a aprovació de la Junta General Extraordinària de conformitat amb la Llei vigent.

 

A Sant Julià de Ramis, a 20 de Març de 2023.

 

El President del Consell d’Administració.

Sra. Montse Ramió Casellas