• Ca
  • Es
  • En
  • Fr
+34 972 171 641

Convocatòria Juna General Ordinària d’Accionistes

 

GOLF GIRONA SA

 

Per acord del Consell d’Administració de GOLF GIRONA sa, amb NIF A17160177, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Universal d’Accionistes, que tindrà lloc, en primera convocatòria, a les 10.00h del dia 1 de setembre de 2021 en el domicili social ubicat a la urbanització Golf Girona s/n de Sant Julià de Ramis (Girona) o, de no arribar al quòrum necessari, en segona convocatòria, en el mateix lloc i mateixa hora, del dia 2 de setembre de 2021, per a què en ella es tractin, deliberin i adoptin, en el seu cas, els acords que procedeixin sobre els assumptes que s’expressen en el següent

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de la gestió del Consell d’Administració.
  2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals compresos amb la Memòria, Balanç i Compte de pèrdues i guanys de l’Entitat Golf Girona SA, de l’exercici iniciat l’1 de gener de 2020 i finalitzat el 31 de desembre de 2020.
  3. Aprovació, en el seu cas, de la proposta d’aplicació del resultat de la Societat corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.
  4. Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social durant l’exercici 2020.
  5. Precs i preguntes.
  6. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la junta General Ordinària.

Els senyors Accionistes podran sol·licitar de la Societat de forma immediata i gratuïta la totalitat de la documentació que es sotmetrà a aprovació de la Junta General Ordinària de conformitat amb la Llei vigent.

A Sant Julià de Ramis, a 17 de juliol de 2021.

El President del Consell d’Administració.

Montse Ramió Casellas